Privacy Overzicht

definities

Ons privacybeleid is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese regelgevende autoriteit bij de afgifte van de algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in dit privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot:

* a) persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

* b) getroffen persoon

Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

* c) verwerking

Verwerking: elk proces of reeks van bewerkingen gerelateerd aan persoonlijke gegevens, zoals verzamelen, verzamelen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, bevragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.

* d) beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

* e) profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van die persoonlijke informatie om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

* f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonlijke gegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie nodig is, op voorwaarde dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

* g) controller of controller

De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het lichaam of het lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden geregeld op grond van het Unierecht of nationale recht

* h) processor

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

* i) ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

* j) derde partij

Ten derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare autoriteit, instantie of lichaam anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker zijn gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken.

* k) toestemming

Toestemming wordt vrijwillig en ondubbelzinnig uitgedrukt in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling door de betrokkene voor het specifieke geval, waarbij de betrokkene aangeeft toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben is.

Cookies

De websites gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Het gebruik van cookies, zoals de gebruikers van deze website, kan gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder cookies.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw in te voeren bij elke bezoek aan de website, zoals dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website gedetecteerd door elk gesprek met het internet door middel van een individu of een geautomatiseerd systeem een ​​set van algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. kan worden gedetecteerd (1) Browser gebruikte soorten en uitvoeringen, (2) het besturingssysteem toegang tot het systeem, (3) de website waarop een ontsluitingssysteem ons netwerk passeert (zogenaamde verwijzing), (4) de sub-gebieden die op een ontsluitingssysteem worden gereden op onze website, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, (6) een Internet-protocol (IP-adres), (7) van de internet service provider van het ontsluitingssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is vrij nodig om (1) leveren de inhoud van onze website correct, (2) om de inhoud van onze website en de reclame voor hen om ervoor te zorgen (3) de verdere werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website te verbeteren ook ( 4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anonieme gegevens verzameld en informatie zijn daarom statistisch enerzijds en verder geanalyseerd met als doel om de privacy en beveiliging van gegevens in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk te komen tot een optimaal niveau van bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt door ons. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

registratie

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die naar de controller moeten worden verzonden, zijn afgeleid van het respectievelijke invoermasker dat voor de registratie is gebruikt. De door de betrokkene in te voeren persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De controller kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienst, die de persoonsgegevens ook alleen gebruikt voor intern gebruik, toe te schrijven aan de controller.

Door zich te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene, de datum en tijd van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens gebeurt tegen de achtergrond dat alleen het misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens in geval van nood het mogelijk maken om begane overtredingen te verhelderen. In dit opzicht is opslag van deze gegevens vereist om de controller te beveiligen. Een openbaarmaking van deze gegevens aan derden is niet, tenzij er een wettelijke verplichting is om door te geven of de openbaarmaking van wetshandhavingsdiensten dient.

Door de betrokkene te registreren die vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, dient de verantwoordelijke ervoor de betrokkene inhoud of diensten te verstrekken die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de persoonlijke gegevens die bij de registratie worden verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of deze volledig uit de database van de gegevensbeheerder te verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of verwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke vereisten voor opslag. Alle gegevenssubjecten van de controller staan ​​in deze context ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag of, in voorkomend geval, de Europese richtlijnen of voorschriften of door enige andere wetgever te bereiken in wet- of regelgeving die de voor de verwerking verantwoordelijke was voorzien voor.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Rechten van de betrokkene

* a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese regelgevende en regelgevende instanties, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt. Als een getroffen persoon gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

* b) recht op informatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren toegekende recht te verkrijgen op elk gewenst moment van de gratuite verwerking verantwoordelijken informatie over de opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van die informatie. Daarnaast heeft het Europees beleid en de wetgevende macht van de betrokken persoon informatie de volgende informatie verstrekt:

* Processing doeleinden

* De categorieën gegevens die worden verwerkt

* De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt of niet bekendgemaakt, met name in de ontvangers in derde landen of internationale organisaties

* Indien mogelijk, de geplande duur waarover gegevens worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor een dergelijke tijdsduur

* Het bestaan ​​van een recht op persoonlijke gegevens die op hem of beperking van de verwerking met betrekking tot door de controller of het recht van beroep tegen deze verwerking te corrigeren of te verwijderen

* Het bestaan ​​van een recht van toepassing bij een regelgevende instantie

* Als de persoonlijke gegevens niet worden verzameld bij de betrokkene: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

* Het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 DS-GGO en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, de betrokkene is bovendien het recht hebben om informatie over de juiste veiligheidsmaatregelen te verkrijgen in verband met de indiening.

Wil een slachtoffer van dit recht in beslag nemen, kan deze op elk moment van de oproep aan een werknemer van de data controller.

* c) Recht op rectificatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt geboden om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem / haar betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

* d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijnen en regelgevers wordt geboden om van de voor de verwerking verantwoordelijke onmiddellijke verwijdering van de betreffende persoonsgegevens te verlangen, mits aan een van de volgende redenen is voldaan en de verwerking niet vereist is:

* De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.

* De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en heeft geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

* De betrokkene komt op tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 DS-GVO, en er zijn geen geldige redenen voor de verwerking, of de betrokkene doet een beroep overeenkomstig artikel 21 lid 2 DS-GVO de verwerking.

* De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

* Het verwijderen van persoonlijke gegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder EU- of nationaal recht waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

* De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8 lid 1 DS-BER.

* e) Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de controller te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

* De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

* De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan om beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens.

* De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze juridische claims beweert, uitoefent of verdedigt.

* De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking volgens. Artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon.

* f) Gegevensoverdracht

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren dat ze persoonlijke gegevens op te halen, die werden verstrekt door de persoon toegekende recht betrof een lading, in een gestructureerde, consistente en machine-leesbaar formaat. Het heeft ook om deze gegevens naar een andere lading te leggen, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, waarin de persoonsgegevens zijn mits de juiste, op voorwaarde dat de verwerking van de instemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 lid . 2, letter a DS-GGO of op een contract in overeenstemming met art. 6, par. 1, onder b DS basis van GGO’s en voerde de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene 1 DS-GMO heeft in hun recht om data portabiliteit onder Art oefenen. 20 par. Voor het verkrijgen van die persoonlijke gegevens rechtstreeks worden overgedragen van een lading naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is en als de wet, dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

* g) Recht op bezwaar

Iedereen die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat de Europese richtlijn en regelgevende instantie op grond van zijn specifieke situatie te allen tijde op grond van artikel 6, lid 1, onder e), heeft verkregen tegen de verwerking van persoonsgegevens die erop betrekking hebben of f DS-GVO neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

* h) Geautomatiseerde beslissingen op individuele basis inclusief profilering

Eenieder die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals verleend door de Europese wetgever en de wetgevende macht, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wat rechtsgevolgen voor het heeft of, op vergelijkbare wijze, aanzienlijk beïnvloedt; tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

* i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wenst te doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Gegevensbescherming in applicaties en in het aanvraagproces

De controller verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van het aanvraagproces. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige toepassingsdocumenten met elektronische middelen aan de verwerkingsverantwoordelijke verzendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat op de website beschikbaar is. Als de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de gegevens die worden overgedragen, opgeslagen in het kader van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wet. Als de controller de arbeidsovereenkomst niet met de kandidaat afsluit, worden de aanvraagdocumenten automatisch twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot afwijzing verwijderd, tenzij verwijdering andere legitieme belangen van de verantwoordelijke niet belet. Andere legitieme belangen in deze zin, bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internettoegang van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina’s van deze website wordt geopend door de controller en een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gestart door de respectieve Google Analytics-component Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google, onder andere, gebruiken om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden, en vervolgens provisiebedragen mogelijk te maken.

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Tenzij het bladeren

Privacy Statement voor het gebruik en het gebruik van Google AdWords

De verantwoordelijke voor de verwerking is geïntegreerd op deze website Google AdWords. Google AdWords is een dienst voor reclame op het internet waarmee adverteerders zowel advertenties te schakelen in de zoekmachine resultaten van Google en het Google Netwerk. Google AdWords kan een adverteerder pre-definiëren bepaalde zoekwoorden waarmee een advertentie in de zoekmachine resultaten van Google alleen wordt weergegeven als de gebruiker vraagt ​​de zoekmachine een trefwoord-relevante zoekresultaten. In het Google-netwerk op datum en op een automatische algoritme en in overeenstemming met de vooraf bepaalde zoekwoorden worden verdeeld over onderwerpen relevante websites.

Exploitant van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google AdWords is de applicatie online beschikbaar via de weergave van belang relevante advertenties op de websites van derde partijen en in de zoekmachine resultaten van Google-zoekmachine en de weergave van advertenties van derden op onze website.

Voert een betrokkene van een Google-advertentie op onze website, is een zogenaamde conversie cookies zijn opgeslagen op het IT-systeem van de getroffen door Google persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversie-cookie af na dertig dagen geldig en niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Gaat over de conversie-cookie, tenzij het cookie nog niet is verlopen, bijgehouden of bepaalde basen, zoals de wagen werden gebeld door een online shop-systeem op onze website. Door de conversie-cookie zowel wij als Google kan bijhouden of een betrokken persoon door een AdWords-advertentie op onze website geeft een omzet, aldus vervulde een aankoop van goederen of geannuleerd.

De verzamelde gegevens en informatie via het gebruik van de conversie-cookie door Google gebruikt om het bezoek van statistieken op te maken voor onze website. Dit bezoek statistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers die zijn bemiddeld door AdWords-advertenties aan ons te bepalen, zodat het succes of falen van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords optimaliseren van advertenties voor de toekomst , Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google, waardoor de persoon kan worden geïdentificeerd.

Door de conversie cookie om persoonlijke gegevens, zoals het bezoek van de betrokkene webpagina’s worden opgeslagen. Elke keer dat u onze website bezoekt, dus persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de Internet-verbinding gebruikt door de betrokkene, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke houding van de internetbrowser gebruikt zou ook voorkomen dat Google stelt een conversie cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Daarnaast is er een eerder door Google AdWords cookie kan op elk moment worden gewist via het internet browser of andere programma’s.

Verder is er is in tegenspraak met de betrokkene de mogelijkheid om op interesses gebaseerde advertenties van Google. De betrokkene uit elk van de internetbrowser gebruikt door het uit de koppeling www.google.nl/settings/ads moet bellen en de gewenste instellingen te maken daar.

Voor meer informatie en privacy-wetgeving door Google kan worden gevonden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Privacybeleid voor gebruik en gebruik van YouTube

De controller heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips en andere gebruikers kunnen bekijken voor gratis weergave, beoordelingen en opmerkingen. YouTube staat de publicatie van alle soorten video’s toe, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo’s, trailers of zelfgemaakte video’s via het internetportaal beschikbaar zijn.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Elk bezoek aan een van de pagina’s van deze site die wordt beheerd door de controller en waarin een YouTube-component (YouTube-video) is opgenomen, zorgt ervoor dat de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp automatisch wordt weergegeven door de respectieve YouTube-component om een ​​illustratie van het bijbehorende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Als onderdeel van dit technische proces zijn YouTube en Google op de hoogte van de specifieke onderkant van onze site die door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube door een subpagina te bellen met een YouTube-video, welke specifieke onderkant van onze website de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gekoppeld aan het individuele YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de verzending voorkomen door zich af te melden bij hun YouTube-account voordat onze website wordt gebeld.

Het privacybeleid van YouTube, dat beschikbaar is op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, identificeert het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie door YouTube en Google.

Juridische basis van verwerking

Art.6 Ik licht op. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​overeenkomst te sluiten waarvan de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, vindt de verwerking plaats op basis van Art.6 Ik licht op. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou zijn geraakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I lit. f DS-GGO’s zijn gebaseerd. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).

Geautoriseerde belangen in de verwerking die worden nagestreefd door de controller of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.

Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.